بهروز قاسمی

درباره من

دکتر بهروز قاسمی
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی استخراجی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

...

محقق گوگل

(1399/12/6)

استنادات

312

h-index

7

i10-index

6

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/12/3)

استنادات

224

مقالات

28

h-index

6

مؤلفین همکار

44

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری - مهندسی مواد - سنتز مواد

کارشناسی ارشد- شناسایی و انتخاب مواد

کارشناسی مهندسی مواد

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Facile preparation of worm-like mesoporous tin oxide films with super-hydrophilic surface
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2021)
9211187004, ^بهروز قاسمی*, حمیدرضا اویسی, ^علی حبیب الله زاده, محمدزیرک
Cool and photocatalytic reddish-brown nanostructured Fe 2 O 3 @SiO 2 @TiO 2 pigments
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2020)
سمیه صادقی نیارکی*, ^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی, مهدی قهاری
Improvement of tribological, mechanical and chemical properties of Mg alloy (AZ91D) by electrophoretic deposition of alumina/GO coating
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2020)
رضا عسگرنیا, ^بهروز قاسمی*, ساجده روئینی فردی, اسماعیل ادبی فیروزجایی
Purification of water from heavy metal of lead by nanocomposite of Ce-TZP/Al 2 O 3
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2020)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
PEG‑assisted synthesis and formation mechanism of Mg(OH)2 nanostructures using natural brine
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2020)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی
Mechanical properties of the hydroxyapatite and magnetic nanocomposite of hydroxyapatite adsorbents
South African Journal of Chemical Engineering(2020)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
Precipitator concentration‐dependent opto‐structural properties of MgO nanoparticles fabricated using natural brine
SN Applied Sciences(2020)
صادق یوسفی*, ^بهروز قاسمی
Synthesis of hydroxyapatite and hydroxyapatite/Fe3O4 nanocomposite for removal of heavy metals
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management(2019)
9311187004*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
Investigation of Hardness, Morphology and Structural Analysis of NiCrBSi Composite Coating on Plain Carbon Steel
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9411189011*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
Nanostructured Fe2O3@TiO2 pigments with improved NIR reflectance and photocatalytic ability
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2019)
9121187004, ^بهروز قاسمی*, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی, مهدی قهاری
Ultrasound-assisted synthesis of porous Mg(OH)2 nanostructures using hypersaline brine
MICRO & NANO LETTERS(2019)
صادق یوسفی*, ^بهروز قاسمی
Investigation of Microstructure and Wear Properties of Plasma Nitrided Astaloy Mo
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2019)
مهسا حاجی قاسمی*, ^بهروز قاسمی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Preparation of (Fe,Cr)2O3@TiO2 cool pigments for energy saving applications
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9121187004, ^بهروز قاسمی*, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی, مهدی قهاری
Wear performance of DLC coating on plasma nitrided Astaloy Mo
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2019)
9222187001, ^بهروز قاسمی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
سنتز و بررسی خواص نوری ساختار هسته پوسته رنگدانه سرد بر پایه آهن تیتانیم
نشریه علوم و فناوری رنگ(2019)
9121187004, ^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی*
Evaluation of hardness, wear resistance of nano-sized titanium carbide reinforced commercial casting Lm2 alloy matrix
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9311184002, ^بهروز قاسمی*, ^امید میرزائی
The Effects of One and Double Heat Treatment Cycles on the Microstructure and Mechanical Properties of a Ferritic–Bainitic Dual Phase Steel
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE(2018)
9211189006, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوبدهی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق )(2018)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
Solution combustion synthesis (SCS) of chrome alumina as a high temperature pink pigment
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2018)
9011189012, ^بهروز قاسمی*, امیر مسعود اعرابی
Hot corrosion behavior and near-surface microstructure of a “lowtemperature high-activity Cr-aluminide” coating on inconel 738LC exposed to Na2SO4, Na2SO4+V2O5 and Na2SO4+V2O5 +NaCl at 900 °C
CORROSION SCIENCE(2017)
9111187007, ^بهروز قاسمی*, خطیب السلام صدرنژاد, ^علی حبیب الله زاده, کورش جعفرزاده
Evaluation and Selection of Optimal Oxygen/Fuel Ratio for Best Mechanical Properties, Oxidation Resistance and Microstructure of HVOF NiCoCrAlY Coatings Using AHP–VIKOR Method
OXIDATION OF METALS(2017)
9111187007, ^بهروز قاسمی*, خطیب السلام صدرنژاد, ^علی حبیب الله زاده, کورش جعفرزاده
Optical properties of MgO and Mg(OH)2 nanostructures synthesized by a chemical precipitation method using impure brine
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
9311189013, ^بهروز قاسمی*, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و مکانیسم شکست فولاد دوفازی AISI 14
مهندسی متالورژی(2017)
رضا پیری*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
Comparison of Isothermal with Cyclic Oxidation Behavior of “Cr-Aluminide” Coating on Inconel 738LC at 900 °C
OXIDATION OF METALS(2016)
9111187007, ^بهروز قاسمی, سید خطیب الدین صدرنژاد*, فبض آبادی, ^علی حبیب الله زاده, دولابی, اسدی زرچ
Effect of melt infiltration parameters on microstructure and mechanical properties of a tungsten wire reinforced (Cu50Zr43Al7)99.5Si0.5 metallic glass matrix composite
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2015)
رضا غلامی پور, ^بهروز قاسمی
تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن - مس
(2015)
^بهروز قاسمی, ایمان بابایی نژاد
اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دو فازی 20b38
(2014)
^بهروز قاسمی, جعفر راثی زاده
تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرایند تک مرحله ای اکتیویه بالا-دما بالا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل
(2014)
^بهروز قاسمی, کریم زنگنه مدار
mechanically activated synthesis of tungsten carbide nanoparticles from tungsten oxide
(2013)
آرش کریمی نژاد , ^بهروز قاسمی, حسن قربانی
synthesis of titanium dioxide nano - powder via sol - gel method at ambient temperature
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2013)
^بهروز قاسمی
The relationship of surface roughness and cell response of chemical surface modification of titanium
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE(2012)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی, امیر امان زاده
آماده سازی سطحی ایمپلنت دندانی تیتانیم به روش شیمیائی با محلول اسیدی سه تایی
(2011)
^بهروز قاسمی
Production of graphene oxide-aluminum composite by method Equal-Channel Angular Pressing
نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat 2020)(2020-11-10)
ساجده روئینی, رضا عسگرنیا*, رویا زید آبادی, پدرام حقیقت, ^بهروز قاسمی
رفتار خوردگی پوشش NiCrBSi WC/CoCr اسپری حرارتی HVOF
نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat 2020)(2020-11-10)
فرشته السادات کشوری طباطبایی*, ^بهروز قاسمی, سید سعید کشوری طباطبایی, فرزانه السادات کشوری طباطبایی
تأثیر گرافن اکسید بر خواص خوردگی و چسبندگی پوششهای هیبریدی آلومینا بر زیرلایه منیزیم AZ91D
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat2019)(2019-10-07)
رضا عسکرنیا*, ^بهروز قاسمی
رویکردی بر سنتز نانوکاتالیست گوگردزدای ZnO-Al2O3 با استفاده از استات روی
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین کنفرانس مشترک(2018-10-09)
9411189022*, ^بهروز قاسمی, صمد قاسمی
بررسی خواص سایشی و سختی پوششهای تک لایه و چندلایه TiN/TiAlN
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع(2017-05-24)
9311189010*, ^بهروز قاسمی
بررسی ریزساختاری و مقاومت به خوردگی پوششهای تک لایه و چندلایه TiN/TiAlN
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع(2017-05-24)
9311189010*, ^بهروز قاسمی
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات سرامیکی T i C به روش ریخته گری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184002*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
ررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویتشده با ذرات سرامیکیB4C به روش ریختهگری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184001*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
مشخصه یابی نانوذرات اکسید منیزیم سنتز شده با روش رسوب دهی شیمیایی بدون عامل پراکنده - ساز
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
بازیابی هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابههای حاوی کلسیم فراوان
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, علی امیری, علی علوی نائینی
دستیابی به دانش فنی تولید هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه های مجتمع پتاس خور
اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران(2016-09-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
اثرات محیط های مختلف کوئنچ بر خواص مکانیکی فولاد دو فازی نیکل - کروم دار پس از عملیات حرارتی بین بحرانی
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^بهروز قاسمی
اثر عملیات حرارتی آنیل بین بحرانی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی بوردار
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^بهروز قاسمی
بررسی اجمالی تاثیر فشار پرس ایزو استاتیک سرد بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب تنگستن - مس تولید شده به روش تف جوشی فاز مایع
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^بهروز قاسمی, ایمان بابایی نژاد
بررسی تشکیل پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک مرحله ای اکتیویته بالا-دما بالا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
کریم زنگنه مدار, ^بهروز قاسمی
بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل اینکونل 100 در دمای 1000C
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
کریم زنگنه مدار, ^بهروز قاسمی
synthesis of molybdenum from molybdenite by mechanical activation
international conference on material science and engineering(2014-03-17)
^بهروز قاسمی
سنتز احتراقی و مطالعه ساختاری نانورنگدانه سرامیکی Al2O3:Cr3+
21امین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2014-02-05)
^بهروز قاسمی, امیر مسعود اعرابی
بررسی تاثیر متغییرهای فرایند فلزخورانی مذاب بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه شیشه فلز حجمی 99.5Si0.5(Cu50Zr43Al7)با تقویت کننده سیم های تنگس
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
رضا غلامی پور, ^بهروز قاسمی, سید رضا امیرآیادی
سنتز نانوپودر کامپوزیتیVC-Al2O3 از V2O5,Al و کربن سیاهبا روش احیائ مکانوشیمیایی
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^امید میرزائی, ^بهروز قاسمی, منصور رضوی
Investigation of the Effect of Milling Time on the Mechanochemical Synthesis of Fe3Al/Al2O3 Nanocomposite
International Conference on Nanoscience and Nanotechnology, ICNN 2012, Switzerland(2012-01-15)
^بهروز قاسمی
بررسی درصد یکنواختی پوشش طلا در درجه حرارت ثابت سانتی گراد و دانسیته جریان ثابت 0.7و مقاومت خوردگی پوشش آن با آزمون خوردگی H2S بر روی رینگ آلیاژ یوتک
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی نقش و تاثیر فلز Bi در کاهش و یا افزایش درجه حرارت آلیاژهای زودگداز Bi-Pb
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی پارامترهای موثر در رسوب سختی فولاد فنر ضدزنگ از جنس X7rNiAL17-7 جهت دستیابی به فنری با ضریب ثابت K=0.19-0.21
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی احیای هماتیت به روش فعال سازی مکانیکی در حضور کربن
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^بهروز قاسمی
تشکیل مولیبدن از مولیبدنیت در حضور افزودنی عنصری به روش مکانوشیمیایی
هشتمین کنگره سرامیک ایران(2011-05-03)
^بهروز قاسمی
طراحی وساخت دستگاه جدایش الکترومغناطیسی بمنظور جدا کردن ذرات ریز
هشتمین کنگره سرامیک ایران(2011-05-03)
^بهروز قاسمی, ^عباس هنربخش رئوف
بررسی تشکیل مولیبدن ازمولیبدنیت به روش مکانوشیمیایی
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^بهروز قاسمی
اصلاح شیمیایی سطح به منظور ایجاد توپوگرافی در مقیاس نانو بر روی سطح تیتانیم
همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی(2010-05-11)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی
سنتز نانو كامپوزيت موليبدن آلو مينا از اكسيد موليبدن به روش مكانو شيميايي
شري جيان بهرام(تاریخ دفاع: 1390/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چگونگي سنتز نانو كامپوزيت از هماتيت به روش مكانو شيميايي
شمس فرزاد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد كاربيد تنگستن نانو ساختار با استفاده از فرآيند مكانو شيميايي
دوستدارصنايع رضوانه(تاریخ دفاع: 1390/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عمليات حرارتي آنيل انحلالي بر ريز ساختار و خواص سوپر آلياژ پايه نيكل
قاسمي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد الياژ زودگداز يو تكتيك
بابا كوهي اشرفي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت پوشش نانو ساختار ضخيم نيكل فسفر به روش ابكاري الكترولس
دالوندي ميلاد(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش سنتز احتراقي در محلول
دانشجو مريم(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نانو ذرات اكسيد فلزات ( خواص و روشهاي توليد و كاربردها)
بينش طريق زهراسادات(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بين بحراني
مختاري امير(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و توليد كامپوزيت زمينه آمورف پايه آهن
كريمي سعيدآبادي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز مكانو شيميايي نانو كامپوزيت ....
حسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در جريان جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس آلياژ 6061 آلومينيوم به مس
تاج بخش محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي‌هاي ريز ساختاري وديلاتومتري در طول فرآيند تمپر كردن پس از عمليات حرارتي بين بحراني و تأثير آن بر خواص مكانيكي فولاد...
بهاروند امير(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تعيين كسر حجمي مارتنزيت حاصل از عمليات حرارتي بين بحراني و تاثير آن بر عمر خستگي فولاد زنگ نزن آستنيتي ASE
سليماني پوركرويه اصغر(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خوردگي آلياژهاي L-80 و 4130 استفاده شده در چاه‌هاي گازي در محيط‌هاي ¯Cl¯،s، بي‌كربنات و... در ميدان گازي بيجار…
عسگري نازنين(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريزساختار فولاد دوفازي 4135 AlSl بر رفتار كار سختي و خواص مكانيكي در جريان عمليات حرارتي بين بحراني
فرقاني اسفيدواجاني مسعود(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختاري و خواص مكانيكي پوشش توليد شده از Ni/Cr/ B/Si به روش پاشش حرارتي روي فولاد 1/7147 (فولاد منگنز ـ كروم)
نعمتي احسان(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش مقاومت به اكسيداسيون و خوردگي داغ پوشش هاي دماي بالا با استفاده از سيستم چهار لايه MCrA1Y /نيكل/پلاتين نانوساختار/آلومينايد
صالحي دولابي محسن(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي و تعيين كسر حجمي بينيت حاصل از عمليات حرارتي بين بحراني و تاثير آن بر خواص مكانيكي فولاد دوفازي AISI 4140
پيري رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي تافنس و توسعه ترك در فولادهاي مارتنزيتي
شيخ يان مجيد(تاریخ دفاع: 1396/09/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي ويژگيهاي فتوكاتاليستي نانو ساختار هسته - پوسته cr,fe2o3@Tio2
صادقي نياركي سميه(تاریخ دفاع: 1399/03/13) ، مقطع : دكتري
مشخصه يابي ساختاري ارزيابي و رفتار تريبولوژيكي فولاد زنگ نزن 440cپس از ايجاد پوشش چند لايه...
محمودي قادر(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي فرآيند بازيابي نمك ها وتركيب هاي مختلف منيزيم از شورابه ها با استفاده از روش هاي ..
يوسفي صادق(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير افزودن نانو ذرات B4Cپوشش داده شده توسط ....
عليا محمدجواد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثر افزودن نانوذرات Tic پوشش داده شده توسط CuوAlبرريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت AL(Lmz) nano Ticتوليده شده به روش ريخته گري گردابي
مافي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت Zno/Al2o3 به عنوان جاذب
فاميل ستاريان الناز(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و تريبولوژيكي پوششNiCrbsi/Wc-CoCr بر روي فولاد كم كربن به روش HVOF
كشوري طباطبائي فرشته سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير چرخه‌هاي عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و مكانيزم شكست فولاد دو فازي كروم ـ موليبدن
يوسفي محمود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهينه كردن خواص سايشي قطعه متالورژي پودر Astaloy Mo پايه پوشش داده به روش DLC
حاجي قاسمي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
بررسي و بهينه كردن خواص سايشي قطعه متالورژي پودر Astaloy Mo پايه پوشش داده به روش DLC
حاجي قاسمي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامترها بر سنتز فوم آلومينيومي تقويت شده با SIC بر خواص ساختاري و مكانيكي
غفاري چراتي حامد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار مكانيكي و مقاومت به خوردگي آلياژ AZ91 با پوشش آلومينا گرافن اكسيد
عسكرنيا رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Influence of sintered low - alloy steel microstructure on the DLC coating characteristics
Transactions of the Indian Institute of Metals(2020)
9222187001*, ^بهروز قاسمی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
تولید همزمان ترکیبات منیزیم از شورابه با روش مغناطیسی
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان(2017-08-15)
دستگاه جدایش الکترومغناطیس باتماس مستقیم ومرزپلیمری
()
فرآوری نانوذرات WO3 با خلوص بالا از ضایعات آلیاژ W-Ni-Fe به روش شیمیایی و الکتروشیمیایی
(2018-07-10)
سنتز نانوذرات هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه با استفاده از روش سونوشیمیایی
(2018-06-11)
سنتز پودر آلومینای گاما در محلول آبی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی پودر سنتز شده
(2017-02-27)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سینتیک مواد   (134 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
اصول هیدرومتالورژی   (163 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
ترمودینامیک مواد 1   (273 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
شیمی فیزیک مواد   (185 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
ترمودینامیک پیشرفته مواد   (232 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : شناسایی و انتخاب مواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی متالوژی استخراجی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
bghasemi@semnan.ac.ir
982333653371+

فرم تماس