بهروز قاسمی

درباره من

دکتر بهروز قاسمی
image

دانشیار گروه آموزشی متالوژی استخراجی @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

...

محقق گوگل

(1401/4/8)

استنادات

559

h-index

10

i10-index

12

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/4/9)

استنادات

406

مقالات

37

h-index

8

مؤلفین همکار

53

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

دکتری - مهندسی مواد - سنتز مواد

کارشناسی ارشد- شناسایی و انتخاب مواد

کارشناسی مهندسی مواد

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Characterization of Aluminum Matrix Composites Reinforced with Al2O3, SiC and Graphene Fabricated by Spark Plasma Sintering
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2021)
9611189010, ^حسن کوهستانی*, ^بهروز قاسمی
Opto‑structural characterization of Mg(OH)2 and MgO nanostructures synthesized through a template‑free sonochemical method
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2021)
صادق یوسفی*, ^بهروز قاسمی, Maria p. Nikolova
Nano-scratch and nano-indentation study of diamond-like carbon/NiP-SiC nanocomposite bilayer
Materials Science and Technology(2021)
9318115001, ^بهروز قاسمی*, محمد خدایی
Fabrication of high strength aluminum-graphene oxide (GO) composites using microwave sintering
ADVANCED COMPOSITE MATERIALS(2021)
رضا عسگرنیا, ^بهروز قاسمی, ساجده رویینی فردی, حمیدرضا لشگری, اسماعیل ادبی فیروزجایی*
A comparative study of duty cycle and argon / methane flow ratio effect on the tribological behavior of DLC coatings over nitrided Astaloy Mo-based steel
CERAMICS INTERNATIONAL(2021)
9222187001, ^بهروز قاسمی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, محمد عرفان منش
Mg(OH)2 nanostructures using impure brine: optimization of synthesis parameters by Taguchi robust design and study of optical properties
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES(2021)
صادق یوسفی*, ^بهروز قاسمی
Facile preparation of worm-like mesoporous tin oxide films with super-hydrophilic surface
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2021)
9211187004, ^بهروز قاسمی*, حمیدرضا اویسی, ^علی حبیب الله زاده, محمدزیرک
Cool and photocatalytic reddish-brown nanostructured Fe 2 O 3 @SiO 2 @TiO 2 pigments
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS(2020)
سمیه صادقی نیارکی*, ^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی, مهدی قهاری
Improvement of tribological, mechanical and chemical properties of Mg alloy (AZ91D) by electrophoretic deposition of alumina/GO coating
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2020)
رضا عسگرنیا, ^بهروز قاسمی*, ساجده روئینی فردی, اسماعیل ادبی فیروزجایی
Purification of water from heavy metal of lead by nanocomposite of Ce-TZP/Al 2 O 3
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2020)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
PEG‑assisted synthesis and formation mechanism of Mg(OH)2 nanostructures using natural brine
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING(2020)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی
Mechanical properties of the hydroxyapatite and magnetic nanocomposite of hydroxyapatite adsorbents
South African Journal of Chemical Engineering(2020)
9311187004, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
Influence of sintered low - alloy steel microstructure on the DLC coating characteristics
Transactions of the Indian Institute of Metals(2020)
9222187001*, ^بهروز قاسمی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Precipitator concentration‐dependent opto‐structural properties of MgO nanoparticles fabricated using natural brine
SN Applied Sciences(2020)
صادق یوسفی*, ^بهروز قاسمی
Synthesis of hydroxyapatite and hydroxyapatite/Fe3O4 nanocomposite for removal of heavy metals
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management(2019)
9311187004*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
Investigation of Hardness, Morphology and Structural Analysis of NiCrBSi Composite Coating on Plain Carbon Steel
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
9411189011*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
Nanostructured Fe2O3@TiO2 pigments with improved NIR reflectance and photocatalytic ability
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS(2019)
9121187004, ^بهروز قاسمی*, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی, مهدی قهاری
Ultrasound-assisted synthesis of porous Mg(OH)2 nanostructures using hypersaline brine
MICRO & NANO LETTERS(2019)
صادق یوسفی*, ^بهروز قاسمی
Investigation of Microstructure and Wear Properties of Plasma Nitrided Astaloy Mo
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2019)
مهسا حاجی قاسمی*, ^بهروز قاسمی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Preparation of (Fe,Cr)2O3@TiO2 cool pigments for energy saving applications
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9121187004, ^بهروز قاسمی*, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی, مهدی قهاری
Wear performance of DLC coating on plasma nitrided Astaloy Mo
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2019)
9222187001, ^بهروز قاسمی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
سنتز و بررسی خواص نوری ساختار هسته پوسته رنگدانه سرد بر پایه آهن تیتانیم
نشریه علوم و فناوری رنگ(2019)
9121187004, ^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده, ابراهیم قاسمی*
Evaluation of hardness, wear resistance of nano-sized titanium carbide reinforced commercial casting Lm2 alloy matrix
Mechanics of Advanced Composite Structures(2018)
9311184002, ^بهروز قاسمی*, ^امید میرزائی
The Effects of One and Double Heat Treatment Cycles on the Microstructure and Mechanical Properties of a Ferritic–Bainitic Dual Phase Steel
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE(2018)
9211189006, ^بهروز قاسمی*, ^مرد علی یوسف پور
Solution combustion synthesis (SCS) of chrome alumina as a high temperature pink pigment
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED CERAMIC TECHNOLOGY(2018)
9011189012, ^بهروز قاسمی*, امیر مسعود اعرابی
بررسی خصوصیات ساختاری، مورفولوژیکی و نوری نانوصفحات هیدروکسید منیزیم سنتز شده توسط روش رسوبدهی
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال سابق )(2018)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
Hot corrosion behavior and near-surface microstructure of a “lowtemperature high-activity Cr-aluminide” coating on inconel 738LC exposed to Na2SO4, Na2SO4+V2O5 and Na2SO4+V2O5 +NaCl at 900 °C
CORROSION SCIENCE(2017)
9111187007, ^بهروز قاسمی*, خطیب السلام صدرنژاد, ^علی حبیب الله زاده, کورش جعفرزاده
Evaluation and Selection of Optimal Oxygen/Fuel Ratio for Best Mechanical Properties, Oxidation Resistance and Microstructure of HVOF NiCoCrAlY Coatings Using AHP–VIKOR Method
OXIDATION OF METALS(2017)
9111187007, ^بهروز قاسمی*, خطیب السلام صدرنژاد, ^علی حبیب الله زاده, کورش جعفرزاده
Optical properties of MgO and Mg(OH)2 nanostructures synthesized by a chemical precipitation method using impure brine
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2017)
9311189013, ^بهروز قاسمی*, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
تاثیر کسر حجمی بینیت حاصل از عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی و مکانیسم شکست فولاد دوفازی AISI 14
مهندسی متالورژی(2017)
رضا پیری*, ^بهروز قاسمی, ^مرد علی یوسف پور
Comparison of Isothermal with Cyclic Oxidation Behavior of “Cr-Aluminide” Coating on Inconel 738LC at 900 °C
OXIDATION OF METALS(2016)
9111187007, ^بهروز قاسمی, سید خطیب الدین صدرنژاد*, فبض آبادی, ^علی حبیب الله زاده, دولابی, اسدی زرچ
Effect of melt infiltration parameters on microstructure and mechanical properties of a tungsten wire reinforced (Cu50Zr43Al7)99.5Si0.5 metallic glass matrix composite
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2015)
رضا غلامی پور, ^بهروز قاسمی
تعیین دمای بهینه سینتر در حضور فاز مایع برای تولید ماده مرکب تنگستن - مس
(2015)
^بهروز قاسمی, ایمان بابایی نژاد
اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دو فازی 20b38
(2014)
^بهروز قاسمی, جعفر راثی زاده
تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرایند تک مرحله ای اکتیویه بالا-دما بالا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل
(2014)
^بهروز قاسمی, کریم زنگنه مدار
mechanically activated synthesis of tungsten carbide nanoparticles from tungsten oxide
(2013)
آرش کریمی نژاد , ^بهروز قاسمی, حسن قربانی
synthesis of titanium dioxide nano - powder via sol - gel method at ambient temperature
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2013)
^بهروز قاسمی
The relationship of surface roughness and cell response of chemical surface modification of titanium
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE(2012)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی, امیر امان زاده
آماده سازی سطحی ایمپلنت دندانی تیتانیم به روش شیمیائی با محلول اسیدی سه تایی
(2011)
^بهروز قاسمی
Effect of NiP-SiC nanocomposite interlayer on corrosion behavior of diamond-like carbon/Steel
THIN SOLID FILMS(2021)
9318115001, ^بهروز قاسمی*, محمد خدایی
Production of graphene oxide-aluminum composite by method Equal-Channel Angular Pressing
نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat 2020)(2020-11-10)
ساجده روئینی, رضا عسگرنیا*, رویا زید آبادی, پدرام حقیقت, ^بهروز قاسمی
رفتار خوردگی پوشش NiCrBSi WC/CoCr اسپری حرارتی HVOF
نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (iMat 2020)(2020-11-10)
فرشته السادات کشوری طباطبایی*, ^بهروز قاسمی, سید سعید کشوری طباطبایی, فرزانه السادات کشوری طباطبایی
تأثیر گرافن اکسید بر خواص خوردگی و چسبندگی پوششهای هیبریدی آلومینا بر زیرلایه منیزیم AZ91D
هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (imat2019)(2019-10-07)
رضا عسکرنیا*, ^بهروز قاسمی
رویکردی بر سنتز نانوکاتالیست گوگردزدای ZnO-Al2O3 با استفاده از استات روی
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین کنفرانس مشترک(2018-10-09)
9411189022*, ^بهروز قاسمی, صمد قاسمی
بررسی خواص سایشی و سختی پوششهای تک لایه و چندلایه TiN/TiAlN
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع(2017-05-24)
9311189010*, ^بهروز قاسمی
بررسی ریزساختاری و مقاومت به خوردگی پوششهای تک لایه و چندلایه TiN/TiAlN
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع(2017-05-24)
9311189010*, ^بهروز قاسمی
بازیابی هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابههای حاوی کلسیم فراوان
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, علی امیری, علی علوی نائینی
بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با نانو ذرات سرامیکی T i C به روش ریخته گری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184002*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
ررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویتشده با ذرات سرامیکیB4C به روش ریختهگری گردابی
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311184001*, ^بهروز قاسمی, ^امید میرزائی
مشخصه یابی نانوذرات اکسید منیزیم سنتز شده با روش رسوب دهی شیمیایی بدون عامل پراکنده - ساز
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
دستیابی به دانش فنی تولید هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه های مجتمع پتاس خور
اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران(2016-09-08)
9311189013*, ^بهروز قاسمی, ^محمد تجلی, ^علیرضا اصغری
اثرات محیط های مختلف کوئنچ بر خواص مکانیکی فولاد دو فازی نیکل - کروم دار پس از عملیات حرارتی بین بحرانی
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^بهروز قاسمی
اثر عملیات حرارتی آنیل بین بحرانی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی بوردار
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^بهروز قاسمی
بررسی اجمالی تاثیر فشار پرس ایزو استاتیک سرد بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماده مرکب تنگستن - مس تولید شده به روش تف جوشی فاز مایع
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^بهروز قاسمی, ایمان بابایی نژاد
بررسی رفتار اکسیداسیون پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل اینکونل 100 در دمای 1000C
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
کریم زنگنه مدار, ^بهروز قاسمی
بررسی تشکیل پوشش آلومیناید اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک مرحله ای اکتیویته بالا-دما بالا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل
هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی(2014-11-19)
کریم زنگنه مدار, ^بهروز قاسمی
synthesis of molybdenum from molybdenite by mechanical activation
international conference on material science and engineering(2014-03-17)
^بهروز قاسمی
سنتز احتراقی و مطالعه ساختاری نانورنگدانه سرامیکی Al2O3:Cr3+
21امین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران(2014-02-05)
^بهروز قاسمی, امیر مسعود اعرابی
بررسی تاثیر متغییرهای فرایند فلزخورانی مذاب بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه شیشه فلز حجمی 99.5Si0.5(Cu50Zr43Al7)با تقویت کننده سیم های تنگس
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
رضا غلامی پور, ^بهروز قاسمی, سید رضا امیرآیادی
سنتز نانوپودر کامپوزیتیVC-Al2O3 از V2O5,Al و کربن سیاهبا روش احیائ مکانوشیمیایی
اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2012-11-06)
^امید میرزائی, ^بهروز قاسمی, منصور رضوی
Investigation of the Effect of Milling Time on the Mechanochemical Synthesis of Fe3Al/Al2O3 Nanocomposite
International Conference on Nanoscience and Nanotechnology, ICNN 2012, Switzerland(2012-01-15)
^بهروز قاسمی
بررسی پارامترهای موثر در رسوب سختی فولاد فنر ضدزنگ از جنس X7rNiAL17-7 جهت دستیابی به فنری با ضریب ثابت K=0.19-0.21
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی درصد یکنواختی پوشش طلا در درجه حرارت ثابت سانتی گراد و دانسیته جریان ثابت 0.7و مقاومت خوردگی پوشش آن با آزمون خوردگی H2S بر روی رینگ آلیاژ یوتک
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی نقش و تاثیر فلز Bi در کاهش و یا افزایش درجه حرارت آلیاژهای زودگداز Bi-Pb
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^بهروز قاسمی, ^علی حبیب الله زاده
بررسی احیای هماتیت به روش فعال سازی مکانیکی در حضور کربن
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^بهروز قاسمی
تشکیل مولیبدن از مولیبدنیت در حضور افزودنی عنصری به روش مکانوشیمیایی
هشتمین کنگره سرامیک ایران(2011-05-03)
^بهروز قاسمی
طراحی وساخت دستگاه جدایش الکترومغناطیسی بمنظور جدا کردن ذرات ریز
هشتمین کنگره سرامیک ایران(2011-05-03)
^بهروز قاسمی, ^عباس هنربخش رئوف
بررسی تشکیل مولیبدن ازمولیبدنیت به روش مکانوشیمیایی
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^بهروز قاسمی
اصلاح شیمیایی سطح به منظور ایجاد توپوگرافی در مقیاس نانو بر روی سطح تیتانیم
همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی(2010-05-11)
^مرد علی یوسف پور, ^بهروز قاسمی
پايان نامه
غلامي محمود(تاریخ دفاع: 1389/07/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت موليبدن آلو مينا از اكسيد موليبدن به روش مكانو شيميايي
شري جيان بهرام(تاریخ دفاع: 1390/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چگونگي سنتز نانو كامپوزيت از هماتيت به روش مكانو شيميايي
شمس فرزاد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد كاربيد تنگستن نانو ساختار با استفاده از فرآيند مكانو شيميايي
دوستدارصنايع رضوانه(تاریخ دفاع: 1390/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير عمليات حرارتي آنيل انحلالي بر ريز ساختار و خواص سوپر آلياژ پايه نيكل
قاسمي زهرا(تاریخ دفاع: 1391/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد الياژ زودگداز يو تكتيك
بابا كوهي اشرفي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت پوشش نانو ساختار ضخيم نيكل فسفر به روش ابكاري الكترولس
دالوندي ميلاد(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش سنتز احتراقي در محلول
دانشجو مريم(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نانو ذرات اكسيد فلزات ( خواص و روشهاي توليد و كاربردها)
بينش طريق زهراسادات(تاریخ دفاع: 1390/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بين بحراني
مختاري امير(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و توليد كامپوزيت زمينه آمورف پايه آهن
كريمي سعيدآبادي ابراهيم(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز مكانو شيميايي نانو كامپوزيت ....
حسين زاده محسن(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ثقفي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
حسينخان نژاد احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شفيعي چافي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پارامترهاي موثر در جريان جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر ميكرو ساختار و خواص مكانيكي اتصال غيرهمجنس آلياژ 6061 آلومينيوم به مس
تاج بخش محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي‌هاي ريز ساختاري وديلاتومتري در طول فرآيند تمپر كردن پس از عمليات حرارتي بين بحراني و تأثير آن بر خواص مكانيكي فولاد...
بهاروند امير(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تعيين كسر حجمي مارتنزيت حاصل از عمليات حرارتي بين بحراني و تاثير آن بر عمر خستگي فولاد زنگ نزن آستنيتي ASE
سليماني پوركرويه اصغر(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خوردگي آلياژهاي L-80 و 4130 استفاده شده در چاه‌هاي گازي در محيط‌هاي ¯Cl¯،s، بي‌كربنات و... در ميدان گازي بيجار…
عسگري نازنين(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريزساختار فولاد دوفازي 4135 AlSl بر رفتار كار سختي و خواص مكانيكي در جريان عمليات حرارتي بين بحراني
فرقاني اسفيدواجاني مسعود(تاریخ دفاع: 1394/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختاري و خواص مكانيكي پوشش توليد شده از Ni/Cr/ B/Si به روش پاشش حرارتي روي فولاد 1/7147 (فولاد منگنز ـ كروم)
نعمتي احسان(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزايش مقاومت به اكسيداسيون و خوردگي داغ پوشش هاي دماي بالا با استفاده از سيستم چهار لايه MCrA1Y /نيكل/پلاتين نانوساختار/آلومينايد
صالحي دولابي محسن(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
بررسي و تعيين كسر حجمي بينيت حاصل از عمليات حرارتي بين بحراني و تاثير آن بر خواص مكانيكي فولاد دوفازي AISI 4140
پيري رضا(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي تافنس و توسعه ترك در فولادهاي مارتنزيتي
شيخ يان مجيد(تاریخ دفاع: 1396/09/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و بررسي ويژگيهاي فتوكاتاليستي نانو ساختار هسته - پوسته cr,fe2o3@Tio2
صادقي نياركي سميه(تاریخ دفاع: 1399/03/13) ، مقطع : دكتري
شنتز نانو كامپوزيت هاي اكسيد تيتانيوم ـ اكسيد گرافن ـ نقاط كوانتومي و بررسي اثر آن بر بازدهي فوتوآندهاي سلول هاي خورشيدي حساس شده در نقاط كوانتومي
عسگري مطهره ، مقطع : دكتري
بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژي فوم مس-آلومينيوم توليدي بروش متالورژي پودر
اسدزاده هادي ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخصه يابي ساختاري ارزيابي و رفتار تريبولوژيكي فولاد زنگ نزن 440cپس از ايجاد پوشش چند لايه...
محمودي قادر(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي فرآيند بازيابي نمك ها وتركيب هاي مختلف منيزيم از شورابه ها با استفاده از روش هاي ..
يوسفي صادق(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارتباط ريزساختار فوتوآند اكسيدي نانو متخلخل و عملكرد سلول خورشيدي پروسكايتي
عابد مرتضي ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير افزودن نانو ذرات B4Cپوشش داده شده توسط ....
عليا محمدجواد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثر افزودن نانوذرات Tic پوشش داده شده توسط CuوAlبرريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت AL(Lmz) nano Ticتوليده شده به روش ريخته گري گردابي
مافي محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استحصال هيدروكسي آپاتيت از منابع طبيعي و اصلاح سطح آن با نانو ذرات اكسيد آهن براي حذف يونهاي فلزات سنگين محلولهاي آبي
وحدت ارمين ، مقطع : دكتري
سنتز و مشخصه يابي كامپوزيت Zno/Al2o3 به عنوان جاذب
فاميل ستاريان الناز(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و تريبولوژيكي پوششNiCrbsi/Wc-CoCr بر روي فولاد كم كربن به روش HVOF
كشوري طباطبائي فرشته سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير چرخه‌هاي عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و مكانيزم شكست فولاد دو فازي كروم ـ موليبدن
يوسفي محمود(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار سايشي و خوردگي پوششDLC به همراه لايه مياني نانو كامپوزيتي نيكل بر فولاد ساده كربني
احمدپورساماني مارال ، مقطع : دكتري
سنتز نانو ساختارهاي Mgo/Tio2 و بررسي خواص كاتاليستي آن
فنايي حميد ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو ساختارهاي Mgo/Tio2 و بررسي خواص كاتاليستي آن
فنايي حميد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهينه كردن خواص سايشي قطعه متالورژي پودر Astaloy Mo پايه پوشش داده به روش DLC
حاجي قاسمي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
بررسي و بهينه كردن خواص سايشي قطعه متالورژي پودر Astaloy Mo پايه پوشش داده به روش DLC
حاجي قاسمي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/07/10) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامترها بر سنتز فوم آلومينيومي تقويت شده با SIC بر خواص ساختاري و مكانيكي
غفاري چراتي حامد(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي آلياژ چند جزئي AlCoFeMoxNiTi تهيه شده به روش MA و SPS
ناطقيان مرتضي ، مقطع : دكتري
بررسي روش ساخت و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيم تقويت شده با نانو ذرات AL2O3-Sic-Graphene ، توليد شده به روش تف جوشي پلاسمايي جرقه¬اي
جعفري پور محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي كامپوزيتهاي ريختگي زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذراتن در جاي MoSi2
موسي پورسياه جل عديل ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ارزيابي ضخامت معيار فولادهاي سازه اي از نقطه نظر تنش هاي پسماند حاصل از جوشكاري زير پودري (SAW)
مرشدي بهروز ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار مكانيكي و مقاومت به خوردگي آلياژ AZ91 با پوشش آلومينا گرافن اكسيد
عسكرنيا رضا(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي روش سنتز احتراق محلولي آلومينات باريم در حضور دوپنت هاي مختلف به عنوان رنگدانه سراميكي
رستم زادگان متين ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي خواص اكسيداسيون دما بالا و خوردگي داغ سوپر آلياژ پايه نيكل پوشش داده شده با مكس فاز Cr n+1AlCn به روش تفجوشي پلاسماي جرقه اي»
ذاكري شهرودي فاطمه ، مقطع : دكتري
بررسي ساختار نانو كامپوزيت Tio2/CNTو مقايسه آن با Tii2-p25/CNT
عبداللهي پدرام(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر ولتاژ اعمالي بر ريز ساختار و ترشوندگي پوشش اكسيدي TiO2 ايجاد شده روي تيتانيوم خالص تجاري به روش اكسيداسيون پلاسمايي (PEO)
حاجي اسفندياري حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و الكتروشيميايي فولاد كم آلياژ 6582/1 پوشش داده شده نيتريدي به روش PACVD
مهدوي نفت چالي ياسر(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرايند نفوذ حرارتي بر مقاومت سايشي فولاد ابزار گرمكار 1.2367 در حضور حمام كاربيدي و مقايسه آن با روشهاي متداول سختي كاري
تاجيك حميدرضا ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و شيميايي آلياژ منيزيم Az91 پوشش داده شده با زير كونيا ـ اكسيد گرافن به روش الكتروفورتيك
بياري مسعود ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نيتروژن و عمليات حرارتي Q&P بر اصلاح ساختار و بهبود خواص مكانيكي فولاد زنگ نزن13%Cr
نظري احمد ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پارامترهاي مهم بر خواص سطحي SnO2 سنتز شده به روش رسوب الكتروشيميايي
حسن ابادي شهرزاد ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز كامپوزيت AL2O3-Co10%wt در حضور اكسيد گرافن به روش sps و بررسي خواص مكانيكي و مورفولوژيكي آن
ضميرزاده ايمان ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رفتار خودترميمي و سايشي پوشش‌هاي اپوكسي حاوي ميكروكپسول، ذرات نانوكلي و نانوگرافن روي آلياژ آلومينيوم
محمودي محمود ، مقطع : دكتري
تولید همزمان ترکیبات منیزیم از شورابه با روش مغناطیسی
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان(2017-08-15)
دستگاه جدایش الکترومغناطیس باتماس مستقیم ومرزپلیمری
()
فرآوری نانوذرات WO3 با خلوص بالا از ضایعات آلیاژ W-Ni-Fe به روش شیمیایی و الکتروشیمیایی(ناظر)
(2018-07-10)
سنتز نانوذرات هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه با استفاده از روش سونوشیمیایی(مجری اول)
(2018-06-11)
سنتز پودر آلومینای گاما در محلول آبی و بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی پودر سنتز شده(ناظر)
(2017-02-27)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سینتیک مواد   (412 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
اصول هیدرومتالورژی   (473 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
ترمودینامیک مواد 1   (627 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
شیمی فیزیک مواد   (463 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : مهندسی مواد
ترمودینامیک پیشرفته مواد   (589 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد , گرایش : شناسایی و انتخاب مواد

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی متالوژی استخراجی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
bghasemi@semnan.ac.ir
982333653371+

فرم تماس